Skip to main content.

Obchodní podmínky

 

1. Základní informace
 

1.1

Tyto všeobecné smluvní podmínky („všeobecné podmínky“) platí tehdy, pokud jako spotřebitel („zákazník“) provedete objednávku prostřednictvím webových stránek www.desenio.cz a souvisejících stránek („webové stránky“). Tato smlouva se uzavírá mezi Vámi a společností Desenio AB, reg. číslo společnosti SE556763-069301. Podrobné kontaktní údaje a další informace o společnosti Desenio jsou uvedeny na webových stránkách společnosti. Všeobecné podmínky platí pouze pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.


1.2

Aby mohl zákazník provést objednávku prostřednictvím webových stránek, musí mu být nejméně 18 let. V souladu se švédskými zákony společnost Desenio nepřijímá žádné nákupy na úvěr od osob mladších 18 let. Společnost Desenio si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout nebo změnit (např. pokud zákazník poskytne nesprávné osobní údaje a/nebo má záznam o nesplácení dluhů).


1.3

Společnost Desenio nenese žádnou odpovědnost v případě, že výrobky jsou vyprodány, ani za typografické chyby na webových stránkách, například chyby v popisu výrobku nebo technických specifikacích, nepřesné ceny a úpravy cen (například změněné ceny od dodavatelů, změny měn) nebo nesprávné informace o tom, zda je výrobek na skladě. Společnost Desenio je oprávněna veškeré takové chyby napravit a příslušné informace změnit nebo aktualizovat. Pokud je u výrobku, který si zákazník objednal, uvedena nesprávná cena, společnost Desenio to zákazníkovi přirozeně oznámí a dříve, než bude pokračovat ve zpracování objednávky a vyčká na souhlas zákazníka s pozměněnou cenou. Všechny obrázky na webových stránkách budou považovány výhradně za ilustrace. Tyto ilustrace nezaručují, že reprezentují přesný vzhled, funkci nebo původ výrobku. Společnost Desenio neodpovídá za žádné informace třetích stran uvedené na jejích webových stránkách.


1.4

Webové stránky a veškerý jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti Desenio nebo jejích poskytovatelů licencí. Tyto informace jsou chráněny právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví a marketingu. To znamená, že ochranné známky, názvy společností, názvy výrobků, obrázky a grafika, design, uspořádání a informace o výrobcích, službách ani jiný obsah se nesmí kopírovat ani používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Desenio.
 

2. Smlouvy a objednávky
 

2.1

Aby mohl zákazník prostřednictvím webových stránek učinit objednávku, musí souhlasit se všeobecnými podmínkami. Vyjádřením souhlasu se všeobecnými podmínkami se zákazník zavazuje dodržovat všeobecné podmínky v plném rozsahu a potvrzuje, že si přečetl informace o osobních údajích a souborech cookie a souhlasí s jejich používáním v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Desenio uvedenými v tomto dokumentu.


2.2

V okamžiku, kdy společnost Desenio potvrdí objednávku zákazníka a zákazník od společnosti Desenio obdrží potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu, je uzavřena kupní smlouva. Společnost Desenio zákazníkovi doporučuje, aby si potvrzení objednávky uložil pro případný budoucí kontakt se zákaznickým servisem společnosti Desenio ohledně objednávky. Zákazník má právo objednávku zrušit až do okamžiku, kdy byla objednávka potvrzena společností Desenio. Pokud je objednávka zrušena, společnost Desenio vrátí veškeré platby, které zákazník nebo společnost, jež vydala jeho platební nebo kreditní kartu, v souvislosti s objednávkou učinili.

 

3. Informace o zákaznících atd.
 

3.1

Jakmile si zákazník zaregistruje uživatelský účet a/nebo učiní objednávku, bude požádán o poskytnutí některých osobních údajů. Zákazník potvrdí, že poskytnuté informace jsou správné a úplné, a odpovídá za veškeré chyby v těchto informacích. Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Desenio jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Desenio, které tvoří nedílnou součást těchto všeobecných podmínek.


3.2

Zákazník se zavazuje, že zajistí, aby přihlašovací údaje zákazníka nepoužíval nikdo kromě zákazníka. Zákazník nesmí své uživatelské jméno nebo heslo sdělit žádné osobě a musí zajistit, aby veškerá dokumentace obsahující informace o uživatelském jméně a hesle byla uchovávána tak, aby k těmto informacím nemohly získat přístup nepovolané osoby. Pokud má zákazník podezření, že k jeho heslu získala přístup nějaká neoprávněná osoba, neprodleně to oznámí společnosti Desenio. Za veškeré nákupy provedené pomocí přihlašovacích údajů zákazníka, pokud zákazník takové oznámení neučinil, odpovídá zákazník.

3.3

Pokud má společnost Desenio podezření, že zákazník svůj uživatelský účet nebo přihlašovací údaje zneužívá nebo jinak porušuje všeobecné podmínky, je oprávněna přístup zákazníka k jeho uživatelskému účtu zablokovat. Společnost Desenio je dále oprávněna přidělit zákazníkovi nové přihlašovací údaje.

 

4. Specifické podmínky pro umění generované AI

4.1
Popis služby: Obsah dostupný na platformě Desenio je vytvářen prostřednictvím mechanismů umělé inteligence. Každá položka, ačkoli je jedinečná, je generována systémy AI, bez lidské účasti nebo tradiční metodiky umělecké tvorby.

4.2
Jedinečnost obsahu: Naše technologie usiluje o jedinečnost svých tvoreb. Nicméně, vzhledem k rozsáhlému množství uměleckých děl po celém světě a opakující se povaze našich algoritmů, negarantujeme, že nedojde k shodám s již existujícím uměním.

4.3
Práva k použití: Autorská práva ke všemu softwaru a obsahu, který je vám k dispozici na této webové stránce nebo prostřednictvím ní, zůstávají v majetku naší společnosti nebo našich poskytovatelů licencí a jsou chráněna autorskými zákony a mezinárodními smlouvami. Všechna tato práva jsou vyhrazena nám a našim poskytovatelům licencí. Nákupem uměleckého díla vytvořeného AI od Desenio získáváte práva pro osobní využití. Pro komerční použití nebo distribuci je nutné přímé povolení od Desenio.

4.4
Umělecká interpretace: Kreace naší AI je odvozena z datově orientovaných metodologií a nezahrnuje lidskou účast, účely nebo vědomou uměleckou účast. Ocenění takového umění je různé a zůstává individuálním zážitkem.

4.5
Vyloučení odpovědnosti: Desenio nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv nedorozumění nebo spory vyplývající z podobnosti, interpretace nebo vnímání obsahu vytvořeného AI. Všechny transakce jsou konečné, s náhradami zvažovanými výhradně na základě posouzení Desenia.

4.6
Uznání rizika: Angažování se v obsahu vytvořeném AI od Desenia nebo jeho použití je výhradní odpovědností kupujícího. Desenio není odpovědný za jakékoliv nároky, škody nebo ztráty vyplývající z použití uměleckého díla nebo jeho nefunkčnosti.

4.7
Použitím našeho nástroje s umělou inteligencí Imaginator pro generování obrázků souhlasíte s tím, že si vyhrazujeme právo nevyzvednutí a nevydání jakéhokoli uživatelsky generovaného obsahu, který podle vlastního uvážení považujeme za urážlivý nebo nevhodný. Toto se týká, ale není limitováno na, obsah, který je protiprávní, škodlivý, výhružný, zneužívající, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní nebo jinak nepřijatelný.

4.8
Úpravy a oznámení: Desenio má právo tyto podmínky podle svého uvážení revidovat nebo měnit, bez jakéhokoli předchozího upozornění. Uživatelům se doporučuje pravidelně se vracet k těmto podmínkám.

 

5. Ceny, poplatky a platby
 

5.1 Pro objednávky učiněné na webových stránkách platí ceny uvedené na těchto stránkách. Všechny ceny jsou uváděny v USD a nezahrnují poplatky za platbu a dopravu, které jsou uvedeny samostatně. Ceny výrobků pro země EU zahrnují DPH ve výši 25 %. V zemích, které nejsou členy EU, DPH zahrnuta není.


5.2

Zákazník může za nákup zaplatit způsobem, který je uveden na webových stránkách. Další informace o různých možnostech platby a slevách v naší společnosti naleznete zde. Společnost Desenio je oprávněna účtovat zákazníkovi platbu již v souvislosti s objednávkou. Společnost Desenio si vyhrazuje právo nenabízet stále všechny způsoby platby, případně některý způsob platby změnit, pokud způsob platby, který si zákazník zvolil, v okamžiku realizace objednávky z jakéhokoli důvodu nefunguje. Upozorňujeme, že omezení způsobů platby, které jsou k dispozici, jsou uvedena na webových stránkách.

 

6. Speciální nabídky
 

Společnost Desenio může čas od času na svých webových stránkách poskytovat speciální nabídky, jejichž podmínky mohou být příznivější než podmínky uvedené v těchto všeobecných podmínkách, například se mohou týkat platby nebo prodloužení lhůty na uplatnění práva na odstoupení. Tyto podmínky platí po dobu trvání speciální nabídky a pro konkrétní výrobky, které v souvislosti s těmito nabídkami společnost Desenio určí. Společnost Desenio si vyhrazuje právo tyto speciální nabídky kdykoli odvolat. Po skončení nebo stažení speciální nabídky budou platit tyto všeobecné podmínky bez jakýchkoliv změn. Veškeré nabídky týkající se konkrétních výrobků na webových stránkách jsou platné pouze po omezenou dobu a do vyprodání těchto výrobků.
 

 

7. Dárkový poukaz
 

Dárkové certifikáty prodávané společností Desenio platí po dobu dvou (2) let od data vydání a lze je uplatnit v internetovém obchodě Desenio. Po datu vypršení platnosti nelze poukaz používat jako způsob platby, nelze ji znovu aktivovat a případný zůstatek nelze vrátit zpět. Dárkový certifikát byste měli uchovávat na bezpečném místě a nelze jej vyměnit za hotovost. Ztracené nebo ukradené certifikáty nelze nahradit. Dárkové karty nelze kombinovat se slevovými kódy.

8. Soutěže
 

8.1

Výrobky, které máme na skladě, obvykle doručíme během lhůty uvedené na našich webových stránkách. Pokud je dohodnuto jinak (například v souvislosti s rezervací výrobků, které aktuálně nejsou na skladě), zásilka vám dorazí nejpozději do 30 pracovních dnů od chvíle, kdy vám Desenio potvrdí vaši objednávku. Pokud vám zásilka nedorazí během určené doručovací lhůty, prosíme, kontaktuje naši Péči o zákazníky, a to nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne vaší objednávky.

8.2

Vítěze vybere nezávislá tříčlenná porota z našeho marketingového oddělení. Veškeré podrobnosti o procesu hodnocení a jména členů poroty jsou k dispozici na vyžádání na adrese info@desenio.com. Rozhodnutí poroty nelze odvolat. Při volbě vítěze bude porota vybírat nejlepší příspěvek (ať už se bude jednat o cokoli, v závislosti na soutěži).


8.3

Vítěz bude vyhlášen na našich sociálních médiích, kde se soutěž koná, a bude požádán, aby nás kontaktoval ohledně získání bližších informací. Výhry nelze vyměnit, převést ani vrátit a nelze je vyměnit za hotovost ani za jinou výhru. Všechny ostatní náklady související s cenou, které nejsou do ceny výslovně zahrnuty, musíte uhradit Vy. V případě, že původně nabízená cena nebude k dispozici, ponecháváme si právo nahradit tuto cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

9. Dodání a doprava
 

9.1

Výrobky na skladě jsou obvykle dodávány za takový počet pracovních dnů, který je uveden na webových stránkách. Pokud není dohodnuto jinak (např. v souvislosti s rezervací výrobků, které nejsou na skladě), bude dodání provedeno nejpozději 30 pracovních dnů poté, co společnost Desenio písemně potvrdí objednávku. Další informace o dodání výrobků společnosti Desenio a podmínkách dodání jsou uvedeny zde. Všechny produkty musí být vráceny ve stejné stavu, ve kterém vám byly doručeny. Pokud produkty byly zřetelně použity, můžeme snížit vratka může být snížena o adekvátní částku.


9.2

Očekávaná doba dodání je uvedena v potvrzení objednávky a na aktuální stránce výrobku na webových stránkách. Pokud není výslovně dohodnuto jinak a pokud se dodávka zpozdí o více než 30 pracovních dnů a není to vinou zákazníka, máte nárok na zrušení nákupu.


9.3

Má-li být balíček vyzvednut v určitém místě dodání, vyzvedne si ho zákazník ve lhůtě uvedené v oznámení. Za normálních okolností si zákazník balíček vyzvedne osobně s platným identifikačním číslem a číslem objednávky. Zákazník obdrží oznámení o dodání s uvedením času a místa, kde je třeba balíček vyzvednout nebo přijmout. Oznámení bude zasláno e-mailem, běžnou poštou, a pokud zákazník uvedl číslo mobilního telefonu, také telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Pokud si zákazník balíček nevyzvedne, je společnost Desenio oprávněna účtovat zákazníkovi poplatek ve výši 400 CZK. V případě volby Doručení domů, je potřeba, aby byl doma někdo, kdo převezme balíček. 

 

10. Právo na odstoupení
 

10.1

Při nákupu výrobků prostřednictvím webových stránek má zákazník 90 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy. To znamená, že zákazník má právo jakýkoli nákup zrušit zasláním příslušného oznámení společnosti Desenio do 90 dní od okamžiku, kdy zákazník nebo jeho zástupce objednaný výrobek obdržel (lhůta na odstoupení).


10.2

Vyjádřením souhlasu s všeobecnými podmínkami zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo na odstoupení neplatí pro jakýkoli digitální obsah dodaný jinak než na hmotném nosiči.


10.3

Při objednání výrobku, na který se právo na odstoupení nevztahuje, obdrží zákazník jasné informace. Pokud je výrobek zapečetěn a zákazník si přeje využít svého práva na odstoupení, nesmí porušit pečeť. Proto pokud zákazník pečeť poruší, právo na odstoupení zaniká. Pečeť zahrnuje také jakoukoli technickou pečeť (např. výrobní číslo).


10.4

Přeje-li si zákazník od nákupu odstoupit, zašle před uplynutím lhůty na odstoupení jasné sdělení společnosti Desenio způsobem stanoveným v tomto dokumentu. V tomto sdělení zákazník uvede své jméno, adresu a další důležité informace, například referenční číslo objednávky, číslo faktury a název výrobku. Pokud zákazník nechce použít výše uvedené alternativní sdělení, může využít standardní formulář pro uplatnění práva na odstoupení poskytovaný Národní radou pro spotřebitelskou politiku nebo jakýmkoli jiným ekvivalentním úřadem v příslušné zemi.


10.5

Po uplatnění práva na odstoupení zaplatí zákazník poplatek za vrácení zboží a je odpovědný za stav produktu od doby jeho doručení a po dobu jeho vrácení. Produkt musí být vrácen do 14 dnů ode dne, kdy bylo Desenio o odstoupení od smlouvy informováno. Produkt musí být zaslán dobře zabalený a v dobrém stavu a v původním obalu. Veškeré zboží k vrácení musí být zasláno do Desenio dle instrukcí a postupů popsaných na tomto webu na odkazu ZDE.


10.6

Jestliže zákazník odstoupí od nákupu, společnost Desenio vrátí částku, kterou zákazník za výrobek zaplatil, včetně nákladů na dopravu. Na veškeré další náklady na dopravu vzniklé tím, že si zákazník vybral jiný druh dopravy, než je standardní dodání nabízené společností Desenio, se povinnost vrácení nevztahuje. Při vrácení části objednávky náklady na dopravu vráceny nebudou. Společnost Desenio je oprávněna od částky, která má být vrácena, odečíst částku odpovídající snížení hodnoty výrobku oproti jeho původní hodnotě, pokud je toto snížení hodnoty způsobeno tím, že zákazník s výrobkem manipuloval ve větším rozsahu, než je pro určení jeho funkcí nebo vlastností nezbytné.


10.7

Společnost Desenio vrátí částku bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 14 dnů od data, kdy společnost Desenio obdržela oznámení o odstoupení zákazníka od smlouvy. Uhrazení platby však může společnost Desenio odložit do doby, kdy obdrží výrobek, nebo kdy zákazník poskytne důkaz o vrácení výrobku, například prostřednictvím potvrzení o dodávce. Platba zákazníkovi bude provedena způsobem, který si zákazník zvolí, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud k takovému způsobu platby není vznesena námitka.

 

11. Záruka a reklamace
 

11.1

Na některé výrobky společnosti Desenio se může vztahovat záruka. Informace o záruční době a zvláštních záručních podmínkách jednotlivých výrobků jsou uvedeny na webových stránkách nebo v těchto všeobecných podmínkách. Záruka na výrobky se vztahuje pouze na původní výrobní vady, a nikoli tedy na vady vzniklé v důsledku individuálních změn funkce a vzhledu výrobku, například přetvoření, aktualizace nebo jiné konfigurace výrobku. Potvrzení objednávky zákazníka představuje záruční list.


11.2

Na výrobky, které jsou vadné podle platných právních předpisů na ochranu spotřebitele, se vztahuje právo na reklamaci. Každý zákazník, který si přeje uplatnit právo na reklamaci jakéhokoli objednaného výrobku, by měl společnost Desenio kontaktovat co nejdříve po zjištění závady prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách.


11.3

U všech schválených reklamací uhradí společnost Desenio náklady na přepravu vráceného výrobku.


11.4

Jakmile je výrobek, na který je reklamace podána, vrácen a reklamace je schválena, společnost Desenio vrátí zákazníkovi platbu v souladu s platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele. Společnost Desenio se snaží tyto platby uhradit do 30 dnů od přijetí reklamace společností Desenio, ale je možné, že v závislosti na charakteru výrobku se platba může zpozdit. Společnost Desenio si vyhrazuje právo jakoukoli reklamaci odmítnout, pokud se v souladu s platnými právními předpisy na ochranu spotřebitele ukáže, že výrobek není vadný. Při vyřizování reklamací společnost Desenio postupuje v souladu s pokyny Národní rady pro stížnosti spotřebitelů nebo odpovídajícího úřadu v jiných zemích.


11.5

Desenio nabízí roční záruku na kryty na iPhone a plátěné tašky prodávané na našich stránkách. Tato záruka se vztahuje výhradně na vady vzniklé při výrobě, tedy pokud produkt nesedí, jak má, a nebo pokud došlo k porušení švu či slepených částí. Upozorňujeme na to, že záruka společnosti Desenio naplatí na vady a škody způsobené:
• vnějšími okolnostmi, např. ztráta, krádež, požár a poškození vodou nebo jinými tekutinami;
• nesprávným používáním či nedbalostí, např. trhlinky, promáčknutí, prasknutí, odření produktu atd.;
• estetickými změnami způsobenými běžným opotřebením, např. drobné škrábance, opotřebení materiálu, odlupující se barva atd.;
• nehodou nebo vlastní opravou či jinou úpravou produktu, které nebyly provedeny společností Desenio.
Vezměte prosím na vědomí, že záruka neplatí, pokud se nebudete řídit našimi pokyny pro péči o produkt. Tato záruka nijak nelimituje ani nenahrazuje podmínky stanovené zákonem.
 

12. Odkazy
 

Společnost Desenio může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, na které společnost Desenio nemá vliv, a webové stránky, na které společnost Desenio nemá vliv, mohou poskytovat odkazy na webové stránky společnosti Desenio. Přestože se společnost Desenio snaží o to, aby poskytovala odkazy pouze na webové stránky, které se řídí podobnými ustanoveními na ochranu osobních údajů jako jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Desenio, neodpovídá společnost Desenio za ochranu nebo důvěrnost informací nebo osobních údajů, které zákazník poskytuje na jiných webových stránkách. Zákazník by měl být opatrný a číst si ustanovení na ochranu osobních údajů platná na příslušných webových stránkách.

 

13. Vyšší moc
 

Společnost Desenio neodpovídá za zpoždění způsobené okolnostmi, na které společnost Desenio nemá vliv, například všeobecný pracovní spor, válečný konflikt, požár, zásah blesku, teroristické útoky, změna vládních nařízení, technické potíže, závady v elektrických / telekomunikačních / počítačových komunikačních sítích nebo jiných komunikačních sítích a závady nebo zpoždění služeb subdodavatelů v důsledku výše uvedených okolností. Tyto okolnosti budou mít za následek osvobození od povinnosti náhrady škody a jiných opatření. Pokud by taková situace nastala, bude o tom společnost Desenio zákazníka náležitě informovat jak na začátku, tak při skončení této situace. Bude-li tato situace trvat déle než dva měsíce, má zákazník i společnost Desenio právo s okamžitou účinností nákup ukončit.

 

14. Změny všeobecných podmínek
 

Společnost Desenio si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli změnit. Veškeré změny těchto všeobecných podmínek budou zveřejněny na webových stránkách. Tyto změny vstoupí v platnost v okamžiku, kdy zákazník vyjádří souhlas se všeobecnými podmínkami (v souvislosti s novým nákupem nebo při prohlížení webových stránek), popřípadě 30 dní poté, co společnost Desenio zákazníka o provedených změnách informovala. Společnost Desenio však doporučuje, aby zákazník webové stránky pravidelně sledoval a měl tak přehled o všech změnách všeobecných podmínek.

 

15. Oddělitelnost ustanovení
 

Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy považováno za neplatné nebo nevymahatelné jakýmkoli příslušným soudem, orgánem nebo rozhodčím soudem, zbytek tohoto ustanovení a všechna ostatní ustanovení zůstanou v platnosti a budou vymahatelná v maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony. Veškerá ustanovení, která budou shledána jako neplatná nebo nevymahatelná, budou nahrazena příslušnými právními pokyny a doporučeními.

 

16. Rozhodné právo a řešení sporů
 


16.1

Veškeré spory se budou řešit především dohodou po projednání se zákaznickým servisem společnosti Desenio. V případě jakéhokoli sporu se společnost Desenio řídí rozhodnutími Švédské národní rady pro stížnosti spotřebitelů nebo odpovídajícího úřadu v jiných zemích.

________________________________________
Tyto podmínky byly ustanoveny společností Desenio dne 29. 6. 2016.